Horizontální žaluzie ExpoWin. Horizontální žaluzie ExpoWin.

Horizontální žaluzie ExpoWin. » Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.nejlevnejsi-horizontalni-zaluzie.cz

I. Úvodní ustanovení

I.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti EXPOWIN spol. s r.o., se sídlem Holešov, Bartošova 738/6, PSČ 769 01, identifikační číslo 29240344, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67622 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.nejlevnejsi-horizontalni-zaluzie.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Adresa pro doručování elektronické pošty je horizontalni-zaluzie@expowin.eu, prodávajícího lze rovněž kontaktovat telefonicky na tel. č731 616 323.

I.2 Tyto obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy je kupujícím fyzická osoba, jež uzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, či právnická osoba. V takovém případě se však neaplikují ta ustanovení těchto obchodních podmínek, jež jsou určena k ochraně spotřebitele dle § 1810 a násl. občanského zákoníku, zejména pak ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy a ustanovení o délce záruční doby a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

II. Uzavření kupní smlouvy a kupní cena

II.1 Prodávající prezentuje zboží určené k prodeji prostřednictvím webového rozhraní obchodu, přičemž tato prezentace je pouze informativního charakteru. Prodávající není v žádném případě povinen uzavřít kupní smlouvu, jejímž obsahem by bylo zboží prezentované na webových stránkách – kupní smlouva vznikne teprve okamžikem přijetím nabídky kupujícího (viz níže). Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

II.2 Kupující prostřednictvím webového rozhraní obchodu vkládá do „nákupního košíku“ prezentované zboží se všemi jeho specifikacemi, včetně požadované šířky a délky.

II.3 Kupní cena je uvedena u konkrétního zboží včetně všech daní a poplatků. Pokud by byla kupní cena zboží uvedena bez DPH, musí být tato skutečnost u ceny výrazným způsobem uvedena, povinnost uvedení ceny i s DPH vedle ceny bez DPH tím není dotčeno. Náklady na poštovné (dopravné) a balné je uvedeno samostatně v informacích uvedených v „nákupním košíku“, tyto náklady jsou platné v případě, že zboží má být dodáno do České republiky. Tyto náklady činí následující částku:

  • v případě, že celková cena kupujícím objednaného zboží je nižší než 2.000,- Kč, činí náklady spojené s dodáním zboží částku 200,- Kč včetně DPH - nyní akce ZDARMA,

  • v případě, že celková cena kupujícím objednaného zboží je vyšší nebo rovna částce 2.000,- Kč, nepožaduje prodávající úhradu žádných nákladů spojených s dodáním zboží, poštovné (dopravné) a balné je tedy zdarma.

Dále prodávající nepožaduje úhradu žádných nákladů spojených s dodáním zboží (poštovné (dopravné) a balné je tedy zdarma) v případě, že kupující zvolí osobní odběr v provozovně prodávajícího.

II.4 Kupující má možnost připojistit si právo okamžité výměny zboží při reklamaci. Obdrží-li kupující výrobek s vadou, která vznikla při výrobě nebo přepravě, okamžitě je mu zasláno zboží nové. Kupující tak není povinen čekat na vyřízení reklamace ve lhůtách určených zákonem, nýbrž bezprostředně po reklamaci obdrží zboží nové. Připojištění okamžité výměny zboží při reklamaci je oprávněn kupující sjednat v „nákupním košíku“ webového rozhraní obchodu za částku u této služby v „nákupním košíku“ uvedenou, a to aktivním klikem na příslušné políčko u textu „připojištění zásilky“.

II.5 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (v „nákupním košíku“). Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

  3. nákladech spojených s dodáním zboží,

  4. identifikačních údajích kupujícího (zejména jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, e-mailovou adresu kupujícího) a

  5. dodací adresu (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

II.6 Prodávající po obdržení objednávky kupujícího toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (e-mailem), a to na adresu e-mailu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. V této zprávě bude rovněž uvedeno, zda objednávku kupujícího prodávající akceptuje. Pokud ano, je smlouva uzavřena okamžikem přijetí potvrzovacího e-mailu prodávajícího.

II.7 Kupní cenu včetně případných nákladů na dodání zboží je povinen kupující uhradit při předání zboží (tzv. na dobírku). Prodávající je však oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to v případech, kdy objednávka vzbuzuje pochybnosti o tom, že byla zaslána s cílem kupní cenu uhradit (např. nápadně vysoká kupní cena, velmi neobvyklé rozměry či počet zboží apod.).

II.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

II.9 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

II.10 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

III. Dodání zboží a jeho převzetí

III.1 Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 10-ti pracovních dnů od uzavření smlouvy. U barvy zboží dle RAL a u atypických žaluzií činí dodací lhůta do 21 pracovních dnů. O odeslání zboží informuje prodávající kupujícího e-mailem.

III.2 Kupující je povinen zboží při prvním dodání převzít. Kupující se zavazuje zajistit, aby se na dodací adrese vždy v době od 06:00-20:00 ve všech dnech až do nejzazšího dne dodání zboží nacházela osoba oprávněná zboží převzít.

III.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

III.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě jakéhokoliv poškození zboží při dopravě je povinen kupující informovat i prodávajícího.

IV. Odstoupení od smlouvy

IV.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. PRODÁVAJÍCÍ UPOZORŇUJE KUPUJÍCÍHO, ŽE PRODÁVANÉ ŽALUZIE PRODÁVAJÍCÍM JSOU VŽDY VYROBENÉ NA MÍRU DLE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA:

- mimo příslušenství, jako jsou šroubky, hmoždinky a krytky, které jsou brány jako standardní běžné zboží.

Zboží o jiných rozměrech je zbožím upraveným na přání zákazníka a v takovém případě není možno od již uzavřené kupní smlouvy odstoupit (§ 1837 písm. d) občanského zákoníku).

IV.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. IV.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

IV.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. IV.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

IV.4 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, nejde-li o případ uvedený v čl. IV.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

IV.5 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

V. Nároky z vad předmětu kupní smlouvy (reklamace)

V.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V.2 Ustanovení uvedená v čl. V.1 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

V.3 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

V.4 Na zboží poskytuje prodávající záruku v délce trvání 36 měsíců.

VI. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních nabídek

VI.1 Kupující dává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas prodávajícímu k tomu, aby jako správce zpracovával jeho osobní údaje za účelem jejich využití při poskytování služeb prodávajícího a při nabízení zboží či služeb či zprostředkování této nabídky a při úkonech s tím souvisejících. Souhlas se vztahuje na veškeré osobní údaje, které budou kupujícím prodávajícímu sděleny. Souhlas se poskytuje na dobu 10 let od jeho udělení. Kupující uděluje souhlas, aby prodávající poskytl tyto osobní údaje třetím osobám, a to za stejných podmínek, ve stejném rozsahu a za stejným účelem. Kupující si je vědom svého práva přístupu k osobním údajům poskytnutým prodávajícímu, jakož i práva na opravu takových osobních údajů a dále práva požadovat při splnění zákonem stanovených podmínek od prodávajícího vysvětlení a odstranění případného závadného stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Postup podle předchozí věty nijak nevylučuje možnost, aby se kupující obrátil se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VI.2 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

VI.3 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

VII. Závěrečná ustanovení

VII.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

VII.2 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy expowin@expowin.eu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

VII.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

VII.4 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

VII.5 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

VII.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

VII.7 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

VII.8 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

V Holešově dne 1.1.2014

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát: EXPOWIN spol. s r.o., se sídlem Holešov, Bartošova 738/6, PSČ 769 01

e-mail: jiri.lesingr@expowin.eu

 

 

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

(*)

 

Datum objednání(*)/datum obdržení(*):(*)

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: (*)

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů: (*)

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): (*)

 

 

Datum: (*)

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.Jak vám mohu pomoci?

"Vážení a milí zákazníci,

srdečně Vás vítám v našem internetovém obchodě, který je specializován zejména na vnitřní horizontální žaluzie, sítě proti hmyzu a související okenní příslušenství. Jsem zde pro Vás a v případě jakéhokoliv dotazu k žaluziím se na mě obraťte. Ráda Vám pomůžu a zodpovím Vaše dotazy."

Lucie Rybáková

E-mail: Tel.:
Zpráva:

Dobrý den,

"Vážení a milí zákazníci,

srdečně Vás vítám v našem internetovém obchodě, který je specializován zejména na horizontální žaluzie, sítě proti hmyzu a další okenní příslušenství. Jsem zde pro Vás a v případě jakéhokoliv dotazu se na mě obraťte. Ráda Vám pomohu a zodpovím Vaše dotazy."

Ing. Lucie Buršová

U nás máte jistotu nejvýhodnější nabídky na trhu, a to:

BEZ NUTNOSTI REGISTRACE

DOPRAVA ZDARMA NA VŠE!

BALENÍ ZDARMA!

DÁRKOVANÁ - KE KAŽDÉ OBJEDNÁVCE OD NÁS DOSTANETE SKUTEČNÝ DÁREK

DOBA DODÁNÍ OD 3 DO 7 PRACOVNÍCH DNÍ - DLE NAŠÍ VYTÍŽENOSTI

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací